انتخابات

جناب آقای کروبی فرمودید برای تغییر آمده ام ؟ شما ٣٠سال است در این نظام مسئولیت کلیدی داشته اید چرا تغییرات مدنظر خود را اعمال نکردید مگر شما مجلس مجمع و... نبوده اید؟

جناب آقای احمدی نژاد چرا در انتخابات اقدام به افشای نام مفسدان کردید مگر شما در این ۴ سال نتوانستید ؟

جناب آقای میر حسین موسوی شما در این ٢٢ سال سکوت چرا به اشکالات دولتها قبل ایراد نگرفتید چون مشاور بودید وچرا اقدام به لگد مال کردن بیرق  پیامبر کردید شما از دوستان خود بپرسید آن خانمی که پارچه سبز که نشان سادات است ونشان خود شماست که از سادات جلیل اقدر هستید را بر گردن سگ خود می اندازد ویا باآن اقدام به ... می کنند  چیست من نمی فهمم چرا با با عزت واقتدار اسلام بازی کردید ؟

جناب آقای محسن رضایی شما آدم باسواد وبا ... هستید چرا اشکالات دولتهای قبل را نمی گویید مگر تمامی مشکلات در دولت نهم بوجود آمده است ؟

/ 0 نظر / 17 بازدید