صداقت

صداقت را می توان در گفتار فرماندهان پلیس ونیروی انتطامی جستجو کرد

هر فرمانده در ابتدای فرماندهیش در یگانهای زیرمجموعه از برخورد با مسافربرهای شخصی به زبان می آورد در حالی که این گفتار دروغی بیش نیست وتازمانی که برای نوامیس فرماندهان پلیس اتفاقی نیفتد برخوردبا مسافر بران شخصی هیچ بر خوردی نخواهد شد

/ 0 نظر / 21 بازدید