...

سه چیز در زندگی هست که وقتی رفت.. دیگر قابل بازگشت نیست

سخن...موقعیت...زمان 

 

سه چیز در زندگی هست که باعث میشه تو شخص بزرگی بشی

سختکوشی..صداقت...موفقیت

 

سه چیز در زندگی هست که شخصیت انسان را  از بین میبرد

حرص...غرور..خشم

 

سه چیز در زندگی هست  که هیچ زمان نباید از دست داد

آرامش...امید...شرافت

 

سه چیز در زندگی هست که همیشگی و قطعی نیست

رویاهای انسان...موفقیت ...شانس

 

سه چیز در زندگی هست که بسیار قیمتی و ارزشمند هست

عشق...شرافت نفس...زمان

زیبایی زندگی به این نیست که چقدر شاد هستی ..بلکه

به این است که دیگران  چقدر از بودن تو  شاد هستند

 

 بنابر این

افکارت رو مثبت نگه دار زیرا افکارت هستند که جملاتت رو میسازند

جملاتت رو مثبت نگه دار زیرا جملاتت هستند که اعمالت را میسازند

 اعمالت را مثبت نگه دار زیرا اعمالت هستند که عاداتت را میسازند 

عاداتت را مثبت نگه دار زیرا عاداتت, شیوه ی زندگیت  را میسازد 

شیوه ی زندگیت  را مثبت نگاه دار  ..زیرا شیوه ی زندگیت سرنوشتت را میسازد

 

/ 0 نظر / 22 بازدید