سیاست تبلیغات انتخاباتی در ایران

سیاست تبلیغات انتخاباتی در ایران

ابتداء باید به فکر پیداکردن مشکلات وناهماهنگیهای موجود در دولت وجناح طرفدار دولت  باشید وسپس  مانند چماق بر سر رقب خود بکوبید تاشاید در انخابات پیروز شوید البته به مردم نگویید که این مشکلات شاید ناشی از دولتهای گذشته ویا باند بازیهای خود ودوستان گرامتان باشد ومردم رای دهنده به ریاست جمهور قبل را احمق ویا .... بخوانید وشاید هم اگر بگویید که ایشان ادعای امام زمان و... را دارند بهتر باشد جار بزند که ما رسانه نداریم صدا وسیما جانبدارانه عمل می کند و.... از رهبرهم اگر بگویید بد نیست چون شما وهم فکرانتان در عبور از رهبری برای رسیدن به منافع باید پیشرو باشید  اگر پولی هم در زمان بر کرسی ریاست تکیه زده بودید  از شخصی گرفنید تازمان برملا شدن نگویید واز پیروزیهای بدست آمده توسط دلیر مردان در میادین نبرد بنفع خودتان استفاده کنید ودر پایان علت سکوت خود را هرگز نگویید واگر درزمان مسئولیت شما مشکلی برای مردم پیش آمده به شما ربطی ندارد بگویید وخلاص شوید

در برنامه تلویزیونی خود بگویید ما باید به سرمایه داران وجار وکارخانه داران بها بدیهم چون اینها درد مردم فقیر را می فهمند

/ 2 نظر / 18 بازدید
الهه

تاحدودی موافقم ولی کمی هم اغراق کردید